Publicerat 

Sjukhuspastor

SJUKHUSPASTOR

 

Staffan Juteräng är sjukhuspastor på NÄL och Uddevalla sjukhus.

Han är pastor inom Equmeniakyrkan och har tidigare varit församlingsföreståndare i Vänersborgs Missionsförsamling.

Sjukhuspastorn är till för dig som berörs av sjukvården, vare sig du är patient, anhörig eller personal. Sjukhuspastorn arbetar ekumeniskt tillsammans med präster och diakoner från Svenska kyrkan.

Kontakta sjukhuspastorn
010-435 65 63
staffan.juterang@vgregion.se

Stödja sjukhuspastorstjänsten

Välkommen med din gåva till
Frikyrkliga rådet för Sjukhuskyrkan inom NU-sjukvården
Bankgiro 412-1919

Sjukhuskyrkan är en angelägenhet för alla som månar om andliga behov inom vården. För att driva verksamheten behövs också bön och engagemang.

Sjukhuspastorns arbetsgivare är Frikyrkliga rådet för Sjukhuskyrkan inom Nu-sjukvården. De olika församlingarna sänder ombud till årsmötet som utser en styrelse som fungerar som arbetsgivare för sjukhuspastorstjänsten.

De frikyrkliga församlingarna lämnar årliga bidrag, men dessa räcker inte för att täcka kostnaderna. Vi söker därför fler vägar för att stödja verksamheten och behålla tjänsterna.

Vad är sjukhuskyrkan?

I den andliga vården på sjukhus samverkar Svenska Kyrkan och de övriga kristna trossamfunden. Det gemensamma namnet på detta samarbete är Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkan finns på alla större sjukhus och sjukhem.

Huvuduppgiften i arbetet kan variera beroende på typ av sjukhus, men handlar främst om:

 

  • Stöd och själavård bland patienter, anhöriga och personal i krissituation
  • Stöd åt den enskildes bearbetning av tros- och livsfrågor
  • Gudstjänster och andakter
  • Dop i krissituationer och nattvard
  • Förmedling av kontakter med själavårdare från hemförsamling eller med företrädare för andra religioner
  • Samtal och undervisning bland personal samt deltagande i olika arbetsgrupper som berör vårdkvalité, etiska frågor m.m.
  • Beredskap hela dygnet